Crusader IV
Crusader IV
Peace River
ROLE
SK, FS
TV
12
2 pics
Type
Gear 2″
MR
W/G:5
AR
8
H/S
4/2
A
1
GU
4+
PI
5+
EW
5+
H
S
TRAITS
  • Hands
  • React+
  • Brawl:1
  • Vuln:H
Code Range Dmg Traits Mode
»HAC 6-18/36 8 Burst:1, Split:2 D
»MVB+ 0-1/- 8 AP:3, +Reach:1 M
MRP+ 6-18/36 8 AE:3, AP:1, +Link D, I
LFM 18-36/72 8 AE:4, Blast I
LAPGL Radius 3 4 AI, Frag P
V3.0 September 2021